Yağ Tutucular

YAĞ TUTUCU,GREASE TRAP,Beka, Beka Mutfak, industrial, kitchen, industrial kitchen
YAĞ TUTUCU 6 LT.
YAĞ TUTUCU 10 LT.
YAĞ TUTUCU 30 LT.